Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "BABICE"

Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "BABICE"

22 stycznia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "BABICE". W Sali konferencyjnej urzędu gminnej ul. Rynek 21, przedstawiciele GSW "BABICE" złożyli min. sprawozdanie z działalności spółki za 2017 r, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r. oraz został jednogłośnie przyjęty plan pracy i budżetu na 2018 r przez zebrane grono delegatów.

Na zebraniu został przedstawiony wynik kontroli z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, która odbyła się od 9.10 do 11.10.2017.

Przedmiotem kontroli była realizacja warunków umów w sprawie przekazania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przez Spółkę, która została oceniona pozytywnie. Omówiono temat usunięcia awarii w Borzęcinie Dużym czy Wierzbinie.

Składka członkowska dla członków spółki odnoszących korzyści z systemu melioracyjnego w roku 2018 pozostaje bez zmian.
Przy okazji tej relacji warto poinformować członków Spółki o zmianach, które nastąpiły:

"Z dniem 1 stycznia tego roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania naszym wielkim dobrem wspólnym, jakim są zasoby wodne" (tekst zaczerpnięty ze strony www.kzgw.gov.pl).

O zmianach w Prawie Wodnym dyskutowano dość długo.

Podczas zebrania wybrano nowe władze GSW "BABICE" na lata 2018 - 2023.

W skład Zarządu wchodzą:

Remigiusz Fijołek - Przewodniczący Zarządu GSW "BABICE"
Leszek Grabowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu GSW "BABICE"
Paweł Sumka - Sekretarz Zarządu GSW "BABICE"

Członkowie Zarządu
Anna Wróblewska - Członek Zarządu GSW "BABICE"
Jadwiga Janasz - Członek Zarządu GSW "BABICE"
Damian Paradowski - Członek Zarządu GSW "BABICE"

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Józef Drzewiński - Przewodniczący Komisji
Marzena Szelenbaum - Zastępca przewodniczącego Komisji
Jacek Dawidowski - Członek Komisji

Na koniec zebrania zaproszeni goście pogratulowali Zarządowi i Przewodniczącemu Zarządu GSW "BABICE" sprawności w działaniu, efektywności w rozwiązywaniu spornych spraw czy rosnących wyników budżetowych oraz dużej ściągalności zaległych składek.

Ponadto Gminna Spółka Wodna "BABICE" informuje, że w dniu 15 lutego b.r. sołtysi dostaną już Nakazy Płatnicze na rok 2018.